Обявяване на резултатите от местния референдум, проведен на 11.06.2017г

В законоустановеният срок на основание Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Председателят на Общински съвет гр. Трън обявява следното:

На 11.06.2017г. на територията на община Трън бе проведен местен референдум за отговор на въпроса: „Против ли сте община Трън, чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?“

Със свое Решение № 219-МР от 11.06.2017г., публикувано на 12.06.2017г. Общинска избирателна комисия е обявила резултатите от проведения референдум, както следва:

1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък /сумата от числата по т.1 от протоколите от СИК/ – 3563

2. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателния списък/сумата от числата по т.2 от протоколите от СИК/ – 2081, представляващи 58.41%

3. Брой на гласувалите според намерените в кутиите за гласуване пликове /сумата от числата по т.3 от протоколите от СИК/ – 2081

4. Брой на гласувалите според намерените бюлетини /сумата от числата по т.4 от протоколите от СИК/ - 2081

5. Резултати от гласуването:

а/ Брой действителни бюлетини с отговор „ДА“/ сумата от числата по т.5 буква „а“ от протоколите на СИК/ – 1935, представляващи 94%

б/ Брой действителни бюлетини с отговор „НЕ“/ сумата от числата по т.5 буква „б“ от протоколите на СИК/ – 125, представляващи 6 %

в/ Брой недействителни бюлетини/ сумата от числата по т.5 буква „в“ от протоколите на СИК/ – 21, представляващи 1%

Гласувалите в местния референдум на 11.06.2017г. са повече от 40 на сто от гражданите с избирателни права в община Трън.

Повече от половината от гласувалите в местния референдум на 11.06.2017г. са отговорили с отговор „да“.

С оглед изложеното горе обявявам, че е налице хипотезата на чл.41, ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - предложението предмет на местният референдум „Против ли сте община Трън, чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?“ е ПРИЕТО.

Приложение: Решение № № 219-МР от 11.06.2017г., публикувано на 12.06.2017г. Общинска избирателна комисия. https://oik1451.cik.bg/mr11.06.2017/decisions/219/2017-06-11      

Виж обявлението - формат pdf

 

Назад