Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън , област Перник, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия-укрепващи съоръжения на общински път IV клас 63062-PER2155, от км.2+850 до км.2+970, попадащи в обхвата на ПИ с идентификатори 02645.52.10 и 02645.52.27 по КККР на землището на с.Банкя, общ.Трън.
Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg