Съобщение от Дирекция„УТОСИП"
Община Трън, Дирекция„УТОСИП”, на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-05-646/11.12.2020г. на Кмета на община Трън е одобрен проект за промяна на УПИ II-67 и УПИ III-66, кв.12 по ПУП на с. Врабча, общ. Трън, като двата УПИ се обединяват и се образува нов УПИ II-67, кв.12. Изменението се прави по искане на собственика .
Обявление
http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56

http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2020 Tran.bg