Общински търгове и конкурси
Публикувано: 19.11.2018

Обява за търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „СТРЕЗИМИРОВЦИ – 1823“


===========================================================================================

Публикувано: 16.11.2018

Обява за процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

========================================================================================

Публикувано: 07.11.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „ЯРЛОВЦИ - 1822”


===========================================================================
Публикувано: 31.10.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост


========================================================================================

Публикувано: 22.10.2018

открит конкурс за възлагане на добив на дървесина , находяща се на територията на Община Трън за обект „Габровички дол – 1821“


===========================================================================

Публикувано: 16.10.2018

Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина собственост на община Трън, в Обект „ПАРАМУН-1820”

============================================================================================

Публикувано: 12.10.2018

Открит конкурс за възлагане на лесокултурна дейност - обект:„ПРЕСЛАП – 1819“

=============================================================================

Публикувано: 10.10.2018

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, находяща се на територията на Община Трън - обект "ТРАВНИ РИД – 1818 "


===========================================================================================

Публикувано: 09.10.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „РАКИНА ОРНИЦА - 1817”


===========================================================================================

Публикувано: 19.09.2018

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, находяща се на територията на Община Трън - обект "БИГРОВИТ ИЗВОР – 1816"

===========================================================================================
Публикувано: 17.09.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост

===========================================================================================
Публикувано: 17.09.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет / стопански години, считано от стопанската 2018/2019 г. на имоти, представляващи земеделски земи от ОПФ - селата Костуринци, Туроковци, Вукан, Студен Извор, гр.Трън и селата Неделково, Милославци, Зелениград

===========================================================================================
Публикувано: 17.09.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет / стопански години, считано от стопанската 2018/2019 г. на имоти, представляващи земеделски земи от ОПФ - селата Неделково, Глоговица, Джинчовци, Главановци, Ярловци, Бохова, Велиново, Милославци, Стрезимировци, Парамун

===========================================================================================

Публикувано: 13.09.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „ПЕТРИНА МАХАЛА - 1815”

=============================================================================

Публикувано: 12.09.2018


КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ТРЪН публикуван на 12.09.2018 г."


Списък на допуснатите кандидати за длъжност "ГЛАВЕН АРХИТЕКТ" НА ОБЩИНА ТРЪН публикуван на 16.10.2018 г.

Публикувано: 31.10.2018

Списък на класираните кандидати от проведеният конкурс за длъжност ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ТРЪН

=============================================================================

Публикувано: 21.08.2018

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, находяща се на територията на Община Трън - обект "ЛОМНИЦА-1814"


=========================================================================================

Публикувано: 14.08.2018

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост гр. Трън


=============================================================================

Публикувано: 07.08.2018


КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ- ГР. ТРЪН


Списък на явилите се, допуснати и недопуснати кандидати за длъжност „ДИРЕКТОР” НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ- ГР. ТРЪН публикуван на 12.09.2018 г.

Директор на Исторически музей град Трън\



==========================================================================================

Публикувано: 01.08.2018

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, находяща се на територията на Община Трън - обект "ОРНИЦА-1813"


===========================================================================================

Публикувано: 24.07.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот с.Рани луг


===========================================================================================

Публикувано: 24.07.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот с.Бераинци


===========================================================================================

Публикувано: 02.07.2018

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, находяща се на територията на Община Трън - обект "ЕРУЛ-1812"


===========================================================================================

Публикувано: 29.06.2018

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, находяща се на територията на Община Трън - обект "Погледец-1811"

=============================================================================


Публикувано: 22.06.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „ЕЛОВИЦА - 1810"


=============================================================================

Публикувано: 12.06.2018

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Открит конкурс за възлагане на дейността: Маркиране на подлежащи за сеч дървета, изграждане на горска инфраструктура, необходима за усвояване на дървесината/ВИП, техн.просеки и т.н./ и нейното трайно обозначаване на терена, сортиментиране и изготвяне на съпровождаща дейността отчетна документация за насаждения, предвидени за сеч през 2018г. и 2019г. в горски територии, собственост на община Трън.

Документация открит конкурс


==========================================================================================

Публикувано: 08.06.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „АРМАНИЦА - 1808"


===========================================================================================

Общински търгове и конкурси

Публикувано: 29.05.2018

Обява за публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот- публична общинска собственост на община Трън от 29.05.2018г


===========================================================================================

Общински търгове и конкурси

Публикувано: 28.05.2018

Обява за публичен търг за отдаване под наем на имоти, представляващи земеделски земи от ОПФ от 28.05.2018г


============================================================================================

Общински търгове и конкурси

Публикувано: 08-05-2018

Обява за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти-общинска собственост от 08.05.2018 г.


============================================================================================

Публикувано: 08-05-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Остри камик– 1807“

============================================================================================


Публикувано: 23-04-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Величков дол– 1806“

===========================================================================================

Публикувано: 28-03-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Орлова чука– 1805“

=====================================================================================

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Eрул– 1804“

=====================================================================================

Заповед за класиране от 16.03.2018 г.

=====================================================================================

Публикувано: 01-02-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Райкиов дол– 1803“

=====================================================================================

Публикувано: 17-01-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Чуке – 1802

=====================================================================================

Публикувано: 17-01-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „СРЕДНИ РИД – 1801

=====================================================================================

Публикувано: 09-01-2018

Обява за публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от 09.01.2018 г.

=====================================================================================

Обява за публичен търг за отдаване под наем на терен за преместваем обект и магазин от 09.01.2018 г.

=====================================================================================










http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56



http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg