Общински търгове и конкурси
Публикувано: 27.08.2020

Търг с явно наддаване за предоставяне на сечища за отдаване ползването на стояща маркирана на корен дървесина в района на община Трън, в Обект „Пенкьовци-2012”

================================================================

Публикувано: 24.08.2020


Конкурс за длъжността „Директор на ЦОП" гр. Трън


================================================================


Публикувано: 21.08.2020

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти – частна общинска собственост

================================================================

Публикувано: 12.08.2020

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост

================================================================

Публикувано: 10.08.2020

Търг с явно наддаване за предоставяне на сечища за отдаване ползването на стояща маркирана на корен дървесина в района на община Трън, в Обект „ШИПКОВИЦА-2011”

================================================================


Публикувано: 04.08.2020

Търг с явно наддаване за предоставяне на сечища за отдаване ползването на стояща маркирана на корен дървесина в района на община Трън, в Обект „СВЕТИ ИЛИЯ-2010”

================================================================
Публикувано: 31.07.2020


Конкурс за длъжността „ДИРЕКТОР” на исторически музей- гр. Трън


================================================================
Публикувано: 23.07.2020

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „Парамун – 2009“

================================================================
Публикувано: 10.07.2020

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост

=================================================================
Публикувано: 12.06.2020

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ – частна общинска собственост

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет / стопански години, считано от стопанската 2020/2021 г. на имоти, представляващи земеделска земя от ОПФ
================================================================
Публикувано: 29.05.2020

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „Милкьовци – 2008“

================================================================
Публикувано: 29.05.2020

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „Околчица – 2007“

================================================================
Публикувано: 29.05.2020

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „Ерул – 2006“

================================================================
Публикувано: 19.05.2020

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост - терени

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет / стопански години, считано от стопанската 2020/2021 г. на имоти, представляващи земеделска земя от ОПФ

================================================================
Публикувано: 15.05.2020

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „БРАНИЩЕ – 2005“

================================================================
Публикувано: 04.05.2020

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „МАЛИ РУЙ – 2004“

================================================================

Публикувано: 25.02.2020

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „ГЛАВИНСКИ РИД – 2003“

================================================================

Публикувано: 24.02.2020

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет / стопански години, считано от стопанската 2020/2021 г. на имоти, представляващи земеделска земя от ОПФ

================================================================

Публикувано: 20.02.2020

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „МИЛОСЛАВЦИ – 2002“,

===========================================================

Публикувано: 13.01.2020

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща,
маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „БУТРОИНЦИ-2001”butrointsi-2001.rar


===========================================================
Публикувано: 02.12.2019

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие”


ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие”

Образци на документи за участие в процедурата по подбор:

Автобиография

Заявление
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Списък на допуснати кандидати до събеседване по обява от 02.12.2019 г. проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” публикуван на 18.12.2019 г.
Списък на одобрени кандидати до събеседване по обява от 02.12.2019 г. проект BG05M9OP001-2.004-0065 „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” публикуван на 20.12.2019 г.

===============================================================
Публикувано:28.11.2019

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „МАКОВ РИД - 1919”

===============================================================
Публикувано: 12.11.2019

Заповед за изменение на Заповед №РД-05-466/11.11.2019г. за обявяване на търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен в Обект
„КИСЕЛИЧКИ ДОЛ-1918“


===============================================================
Публикувано: 11.11.2019

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „КИСЕЛИЧКИ ДОЛ – 1918”

============================================================
Публикувано: 23.10.2019

Заповед класиране на кандидатите в проведения открит конкурс с предмет : Маркиране на подлежащи за сеч дървета, изграждане на горска инфраструктура

Автобиография
==============================================================
Публикувано: 10.10.2019

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост

===========================================================

Публикувано: 08.10.2019

Открит конкурс за възлагане на дейността: „Маркиране на подлежащи за сеч дървета, изграждане на горска инфраструктура, необходима за усвояване на дървесината/ВИП, техн.просеки/ и нейното трайно обозначаване на терена, сортиментиране и изготвяне на съпровождаща дейността отчетна документация за насаждения, предвидени за отдаване на ползването от тях за периода 2019-2020г. в горски територии, собственост на община Трън“.

===========================================================

Публикувано: 02.09.2019

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Трън и община Земен“


ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Трън и община Земен“

Документи за участие в процедурата по подбор:

Автобиография

Заявление

Списък на допуснатите кандидати

Списък на одобрените кандидати

===========================================================

Публикувано: 02.09.2019

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост

===========================================================

Публикувано: 12.08.2019

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост

==============================================================

Публикувано: 29.07.2019

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „ВИДРАР - 1916”

==============================================================

Публикувано: 26.07.2019

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „Докьовци – 1914”

===================================================================

Публикувано: 26.07.2019

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „ШИРОКА ПАДИНА – 1915”

======================================================================

Публикувано: 25.07.2019

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващ обособена част от първия етаж на административната сграда на община Трън, находяща се в гр.Трън, пл.”Владо Тричков” №1

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

======================================================================

Публикувано: 17.07.2019

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Трън и община Земен“


Обявление за подбор на персонал

Документи за участие в процедурата по подбор:

Автобиография

Заявление


Списък на допуснатите до събеседване кандидати

Списък на одобрените кандидати

======================================================================

Публикувано: 25.06.2019

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост

==============================================================

Публикувано: 25.06.2019

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет / стопански години, считано от стопанската 2019/2020 г. на имот, представляващ земеделска земя от ОПФ

==============================================================

Публикувано: 24.06.2019

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „ДЪЛГА ЛУКА - 1913”

======================================================================

Публикувано: 24.06.2019

Jърг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „ОСТРА ЧУКА - 1912”

======================================================================

Публикувано: 24.06.2019

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „АРМАНИЦА - 1911”

======================================================================

Публикувано: 21.05.2019

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „ЦЪРНАТИЦА - 1910”
Заповед за класиране публикувана на 12.06.2019 г.

======================================================================

Публикувано: 17.05.2019

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „ТИЛЕТА - 1909”

=========================================================================

Публикувано: 17.05.2019

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет / стопански години, считано от стопанската 2019/2020 г. на имоти, представляващи земеделски земи от ОПФ

======================================================================
Публикувано: 17.05.2019

Mроцедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващ Обособена част от първия етаж на административната сграда на община Трън

======================================================================

Публикувано: 17.05.2019

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, находяща се на територията на Община Трън в района на дейност на Общинско предприятие „Трънска гора“за Обект „ Кожинци - 1908“ .

====================================================================

Публикувано: 13.05.2019

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „ТРЕПЕТЛИКА - 1907”

==============================================================

Пубикувано: 25.04.2019

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „ГОРНА МЕЛНА - 1906”

======================================================================

Публикувано: 18.04.2019

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

======================================================================

Публикувано:11.04.2019
Заповед № РД-05-143/29.04.2019 относно обект "ШАРКОВ КАМЪК-1904" - публикувано на 11.04.2019

=====================================================================

Публикувано: 03.04.2019

Заповед № РД-05-121/02.04.2019г. за отмяна на Заповед № РД-05-111 от 28.03.2019г.-община Трън е обявила процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ: Част от недвижим имот - публична общинска собственост на община Трън, представляваща: Обособена част от първия етаж на административната сграда на община Трън

=====================================================================

Публикувано: 29.03.2019

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост представляваща: Обособена част от първия етаж на административната сграда на община Трън

====================================================================

Публикувано: 21.03.2019

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „ЧИФЛИКА - 1905”
Заповед купувач публикувана на 08.04.2019 г.

====================================================================

Публикувано: 20.03.2019

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.1, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях и във връзка с проведен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища за отдаване ползването на маркирана на корен дървесина в района на Община Трън от 07.02.2019г. и издадена заповед № РД-05-45/08.02.2019г. за определяне на купувач на обект „ТИЛЕТА -1902”, съгласно която са класирани участници.

Заповед №РД- 05-105/20.03.2019г.


==============================================================

Публикувано: 20.02.2019

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост


Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

===================================================================

Публикувано: 12.02.2019

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „ШАРКОВ КАМЪК - 1904”


=================================================================

Публикувано:04.02.2019

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „СВЕТА ВОДА - 1903“

==================================================================

Публикувано: 22.01.2019

Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „ТИЛЕТА - 1902”

=================================================================

Публикувано: 14.01.2019

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР - ГР. ТРЪН


===============================================================

Публикувано: 10. 01. 2019

Обява за търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „БОРОВИК - 1901”


================================================================

Публикувано: 27.12.2018

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет / стопански години, считано от стопанската 2018/2019 г. на имоти, представляващи земеделски земи от ОПФ

=============================================================

Обява за процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

============================================================================

Публикувано: 19.11.2018

Обява за търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „СТРЕЗИМИРОВЦИ – 1823“


===========================================================================================

Публикувано: 16.11.2018

Обява за процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост

========================================================================================

Публикувано: 07.11.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „ЯРЛОВЦИ - 1822”


===========================================================================
Публикувано: 31.10.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост


========================================================================================

Публикувано: 22.10.2018

открит конкурс за възлагане на добив на дървесина , находяща се на територията на Община Трън за обект „Габровички дол – 1821“


===========================================================================

Публикувано: 16.10.2018

Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина собственост на община Трън, в Обект „ПАРАМУН-1820”

============================================================================================

Публикувано: 12.10.2018

Открит конкурс за възлагане на лесокултурна дейност - обект:„ПРЕСЛАП – 1819“

=============================================================================

Публикувано: 10.10.2018

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, находяща се на територията на Община Трън - обект "ТРАВНИ РИД – 1818 "


===========================================================================================

Публикувано: 09.10.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „РАКИНА ОРНИЦА - 1817”


===========================================================================================

Публикувано: 19.09.2018

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, находяща се на територията на Община Трън - обект "БИГРОВИТ ИЗВОР – 1816"

===========================================================================================
Публикувано: 17.09.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост

===========================================================================================
Публикувано: 17.09.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет / стопански години, считано от стопанската 2018/2019 г. на имоти, представляващи земеделски земи от ОПФ - селата Костуринци, Туроковци, Вукан, Студен Извор, гр.Трън и селата Неделково, Милославци, Зелениград

===========================================================================================
Публикувано: 17.09.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет / стопански години, считано от стопанската 2018/2019 г. на имоти, представляващи земеделски земи от ОПФ - селата Неделково, Глоговица, Джинчовци, Главановци, Ярловци, Бохова, Велиново, Милославци, Стрезимировци, Парамун

===========================================================================================

Публикувано: 13.09.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в Обект „ПЕТРИНА МАХАЛА - 1815”

=============================================================================

Публикувано: 12.09.2018


КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ТРЪН публикуван на 12.09.2018 г."


Списък на допуснатите кандидати за длъжност "ГЛАВЕН АРХИТЕКТ" НА ОБЩИНА ТРЪН публикуван на 16.10.2018 г.

Публикувано: 31.10.2018

Списък на класираните кандидати от проведеният конкурс за длъжност ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ТРЪН

=============================================================================

Публикувано: 21.08.2018

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, находяща се на територията на Община Трън - обект "ЛОМНИЦА-1814"


=========================================================================================

Публикувано: 14.08.2018

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост гр. Трън


=============================================================================

Публикувано: 07.08.2018


КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ- ГР. ТРЪН


Списък на явилите се, допуснати и недопуснати кандидати за длъжност „ДИРЕКТОР” НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ- ГР. ТРЪН публикуван на 12.09.2018 г.

Директор на Исторически музей град Трън\==========================================================================================

Публикувано: 01.08.2018

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, находяща се на територията на Община Трън - обект "ОРНИЦА-1813"


===========================================================================================

Публикувано: 24.07.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот с.Рани луг


===========================================================================================

Публикувано: 24.07.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот с.Бераинци


===========================================================================================

Публикувано: 02.07.2018

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, находяща се на територията на Община Трън - обект "ЕРУЛ-1812"


===========================================================================================

Публикувано: 29.06.2018

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, находяща се на територията на Община Трън - обект "Погледец-1811"

=============================================================================


Публикувано: 22.06.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „ЕЛОВИЦА - 1810"


=============================================================================

Публикувано: 12.06.2018

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Открит конкурс за възлагане на дейността: Маркиране на подлежащи за сеч дървета, изграждане на горска инфраструктура, необходима за усвояване на дървесината/ВИП, техн.просеки и т.н./ и нейното трайно обозначаване на терена, сортиментиране и изготвяне на съпровождаща дейността отчетна документация за насаждения, предвидени за сеч през 2018г. и 2019г. в горски територии, собственост на община Трън.

Документация открит конкурс


==========================================================================================

Публикувано: 08.06.2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „АРМАНИЦА - 1808"


===========================================================================================

Общински търгове и конкурси

Публикувано: 29.05.2018

Обява за публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот- публична общинска собственост на община Трън от 29.05.2018г


===========================================================================================

Общински търгове и конкурси

Публикувано: 28.05.2018

Обява за публичен търг за отдаване под наем на имоти, представляващи земеделски земи от ОПФ от 28.05.2018г


============================================================================================

Общински търгове и конкурси

Публикувано: 08-05-2018

Обява за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти-общинска собственост от 08.05.2018 г.


============================================================================================

Публикувано: 08-05-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Остри камик– 1807“

============================================================================================


Публикувано: 23-04-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Величков дол– 1806“

===========================================================================================

Публикувано: 28-03-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Орлова чука– 1805“

=====================================================================================

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Eрул– 1804“

=====================================================================================

Заповед за класиране от 16.03.2018 г.

=====================================================================================

Публикувано: 01-02-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Райкиов дол– 1803“

=====================================================================================

Публикувано: 17-01-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „Чуке – 1802

=====================================================================================

Публикувано: 17-01-2018

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в ОБЕКТ „СРЕДНИ РИД – 1801

=====================================================================================

Публикувано: 09-01-2018

Обява за публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от 09.01.2018 г.

=====================================================================================

Обява за публичен търг за отдаване под наем на терен за преместваем обект и магазин от 09.01.2018 г.

=====================================================================================


http://www.tran.bg/content/uploads/Naruchnik.pdf

http://www.tran.bg/frontend/img/tran.jpg

http://tran.bg/site/page.php?56http://pojarna.com

http://tran.bg/site/page.php?55

http://tran.bg/site/news.php?day.20171121

http://www.tic-tran.com/

http://tran.bg/site/page.php?54

http://tran.bg/site/page.php?53

 

2009-2018 Tran.bg